NEWS

coming schedule 2022

20221124

Workshop Washi Dutch

plan voor 2023

WASHI, JAPANS PAPIERSCHEPPEN

om meer te weten over Washi
lezing + demonstratie + workshop (papierscheppen)door Japanse grafica Yuriko Miyoshi

   

De rond Japans papieren maken met Kozo (papiermoerbei).WAAR?
In het atelier van Tulip Graphics
Oudewater Nederlands

of  ????

WANNEER?
(A) 10:00-13:00?
(B) 14:00-17:00?

PRIJS en DEELNEMERS?
45 euro per persoon voor 6 deelnemers per workshop 
65 euro als privé workshop (3-4 uur)  
* Volgens uw verzoek, kunnen we de datum, het tijdschema en het frame maten te regelen.

PRIJS is inclusief materiaal, BTW plus kostbarFukubukuro 福袋.
Inclusief materiaalkosten zoals Kozo (papiermoerbei), Gampi (Diplomorpha sikokiana) en katoen pulp, gebruik gereedschappen voor papiermaken (schepraam en scherm) en BTW.
Elke deelnemer ontvangt een kostbare Fukubukuro (= Japanse gelukstas); Washi brochure met papiersamples en een originele houtsnede prent gedrukt op Washi.

HOW TO PARTICIPATE?
Stuur alsjeblieft je bericht inclusief je naam, leeftijd, adres en gsm-nummer naar Yuriko Miyoshi.
Vergeet niet te vermelden op welk dag en tijdstip je wil meedoen, Na uw registratie ontvangt u een e-mail met de informatie voor deze workshop en een factuur met de bankrekening voor de betaling. Houd er rekening mee dat uw plaats pas gegarandeerd is nadat de betaling is voltooid. Wij vragen u om de workshopkosten zo snel mogelijk na uw registratie te betalen, of uw plaats kan worden weggegeven. Het is toegestaan iemand in uw plaats te vinden als u de betaling zelf organiseert en de organisatie hiervan op de hoogte stelt. Vragen zijn altijd welkom. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met u en voor facturering, en worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

-------------------------------------------------------------------------------------

Laten we zelf Japans papier maken!

Ik zou je, als je geïnteresseerd bent in Japan of Washi, het verschil tussen de traditionele japanse manier en de westerse manier van papierscheppen willen uitleggen.
De traditionele methode van japans papiermaken, de voorbereiding om Kozo bast te koken, schoon te maken, de vezel te stampen en het papier te scheppen tot het drogen, is anders dan de europese manier. Tijdens deze korte workshop hebben we zelf niet de tijd om plantvezels te verwerken. In de eenvoudige demo, introduceer ik de echte materialen en dit proces.
Materialen en gereedschap zijn ook anders. Met japans gereedschap kun je ervaren hoe op een eenvoudige manier je eigen speciale papier te maken.

(1) De traditionele manier met behulp van japans gereedschap met japanse originele vezelmaterialen.
(2) Gebruik van japans gereedschap en ook europees gereedschap voor het hergebruiken van verschillende pulpmaterialen, waaronder enkele japanse papiersoorten en ook Hahnemühle etspapier.
(3) Ik kan ook mijn proefdrukken van etsen en houtsneden op verschillende soorten Washi tonen. Het moet heel interessant zijn om met je eigen ogen en handen het verschil te kunnen zien en voelen, en ook om verschillen tussen papieren te kunnen horen.

---------------------------------------------------------------------
Het is geen probleem als je niets mee hebt, maar het is misschien goed om zelf het volgende mee te brengen als dat mogelijk is.

1) Vinyl schort of plastic vuilniszak als vervanging.
2) Twee handdoeken voor het drogen van je handen en van papier.
3) Oude kranten voor het drogen van papieren. In het geval dat de papieren niet droog genoeg zijn om mee naar huis te nemen kan je ze hier in pakken.
4) Strijkijzer (gebruikt om het papier te drogen).
-------------------------------------------------------------------------------------
     
Workshop Washi English

WASHI, JAPANESE PAPERMAKING

to know more about Washi
Lecture + Demonstration + Workshop (papermaking)
By Japanese printmaker Yuriko Miyoshi

   

Making the round Japanese papers using Kozo (paper mulberry),

WHEN?
(A) 10:00-13:00+?
(B) 14:00-17:00+?

PRICE and PARTICIPANTS NUMBERS
45 euro per person for 6 participants per workshop
65 euro for a private workshop for 3-4 hours *You can ask your convenient time.
* According to your request, we can arrange the date, time schedule and the frame sizes.

PRICE is including material, BTW plus valuable Fuku-bukuro.
Including material costs such as Kozo (paper mulberry), Gampi (Diplomorpha sikokiana) and cotton pulp, use of tools for papermaking (wooden frame and screen) and BTW.
Every participant receives a precious Fuku-bukuro (= Japanese lucky bag); Washi brochure with paper samples and an original Japanese "AMABIE" woodcut print on Washi.

HOW TO PARTICIPATE? As your registration, please send your message including your name, age, address and mobile number to Yuriko Miyoshi.
Don't forget to mention which day and at what time you want to participate, 


After your registration, you will receive an email with the information for this workshop and an invoice with the bank account for the payment. Please note that your place is only guaranteed after payment is completed. We request that you pay the workshop costs as soon as possible after your registration, or your place may be given away. You are allowed to find someone in your place if you organise payment yourself and let the organisation know. Any questions are always welcome. Your data will only be used for communication with you and for invoicing, and will not be shared with third parties without your prior consent.

General conditions Workshops 2018
-------------------------------------------------------------------------------------

Let's make Japanese paper yourself!

I would like to introduce you who might be interested in Japan or Washi the difference between the traditional Japanese manner and western manner of papermaking.
The traditional method of Japanese papermaking, preparing Kozo bark for cooking, cleaning, beating the fiber and papermaking to drying, is different from the European way. During this short workshop we do not have time for processing plant fiber ourselves.In the simple demo, I introduce the real materials and this process.
The materials and tools are also different. With the Japanese tools, you can have an experience to make your own special paper simply.

(1) The traditional way of using Japanese tools with Japanese original raw fiber materials.
(2) Use of Japanese tools and also European tools, for recycling several pulp materials including some Japanese papers and also Hahnemühle etching paper.
(3) I can also show my test printing of etchings and woodcuts on several kinds of Washi. It must be very interesting to be able to feel and see differences with your own hands and eyes, and also to hear differences between papers.
---------------------------------------------------------------------
It is no problem if you didn’t have anything with you, but it may be good to bring the following yourself if possible.

1) Vinyl apron or plastic garbage bag as a substitute.
2) Two towels for drying your hands and paper.
3) Newspaper for drying papers. In case the papers are not dry enough to bring them back home, also for wrapping them.
4) Clothes iron (used to dry the paper).
-------------------------------------------------------------------------------------