NEWS

coming schedule 2019-2020

20180101

Algemene voorwaarden workshops

The English version is after the Dutch version.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene voorwaarden Workshops Hanga Land 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOE DEEL TE NEMEN
Stuur alsjeblieft uw bericht inclusief uw naam, leeftijd, adres en gsm-nummer naar Yuriko Miyoshi  

Na uw registratie ontvangt u een e-mail met de informatie voor deze workshop en een factuur met de bankrekening voor de betaling. Houd er rekening mee dat uw plaats pas gegarandeerd is nadat de betaling is voltooid. Wij vragen u om de workshopkosten zo snel mogelijk na uw registratie te betalen, of uw plaats kan worden weggegeven. Het is toegestaan iemand in uw plaats te vinden als u de betaling zelf organiseert en de organisatie hiervan op de hoogte stelt. Vragen zijn altijd welkom. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met u en voor facturering, en worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met de organisator afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Echter, kunnen we altijd bespreken hoe een probleem op te lossen.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door de organisator.

2. Inschrijvingen
Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Op wachtlijst
Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal zal tussen 4 en 10 deelnemers zijn, afhankelijk van de workshop.
Indien u, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er nieuwe data bekend zijn wordt er contact met u opgenomen.

4. Afmelden door de deelnemer
Afmelding voor een workshop dient via e-mail te gebeuren tot met 1 dag vóór aanvang van de startdatum en dan krijgt u uw vooraf betaalde cursusgeld (zie punt 5) retour, maar er wordt €5,- aan administratiekosten ingehouden. Bij annulering vanaf 1 dag vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

5. Annulering door de organisator
De organisator heeft het recht om de aangeboden workshop te annuleren in geval van onvoldoende deelnemers of in geval van ziekte van de organisator, de deelnemer wordt zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht en de inschrijving wordt kosteloos geannuleerd (of overgedragen naar een andere datum) en 100% betaalde vergoedingen worden terugbetaald.

6. Betaling
De deelnemer moet de kosten van de workshop of lezing betalen, volgens de factuur. De kosten voor workshops zullen per workshop verschillend zijn, afhankelijk van de inhoud, afhankelijk van de medeorganisator. * In sommige gevallen mag u de deelnamekosten bij workshop contant betalen.

7. Aansprakelijkheid
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. Tijdens de workshop en cursussen wordt er meestal gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. We kunnen ook een aantal hulpmiddelen gebruiken die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Gebruik ze altijd volgens de instructies van de leraar. De organisator is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken.

8. Geheimhouding
Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle private informatie die zij van medecursisten tijdens de workshops/bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9. Overig
Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General conditions Workshops Hanga Land 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOW TO PARTICIPATE
As your registration, please send your message including your name, age, address and mobile number to  Yuriko Miyoshi

After your registration, you will receive an email with the information for this workshop and an invoice with the bank account for the payment. Please note that your place is only guaranteed after payment is completed.
We request that you pay the workshop costs as soon as possible after your registration, or your place may be given away. You are allowed to find someone in your place if you organise payment yourself and let the organisation know. Any questions are always welcome. Your data will only be used for communication with you and for invoicing, and will not be shared with third parties without your prior consent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applicability of general conditions
These general conditions apply to any contract you conclude with the organizer. Before you sign up for a workshop, it is important to read these carefully. By signing up, you agree to accept the general terms. However, we can always discuss how to solve a problem.

1. Applicability
These terms and conditions apply to all offers and contracts from (potential) participants regarding workshops. An agreement with regard to following a workshop is achieved by submitting a request form by the participant and is achieved by the submission of a request by the participant, and providing proof of enrollment by the organizer.

2. Enrollments
All workshops are held subject to sufficient registration. After registration you will receive a (electronic) confirmation via e-mail that makes your registration final. By the registration you declare to agree to the terms and conditions.

3. On waiting list
For each workshop only a certain number of places are available. The number will be between 4 and 10 participants depending per workshop.
If, for whatever reason, you can not be placed, you will be placed on a waiting list. When new data are known we will contact you.

4. Cancellation by the participant
Unsubscribing for a workshop must be done via e-mail until 2 days before the start date. € 5,- will be deducted for administration costs from the advance payment (see point 5). If canceled from 1 day before the start date, 100% of the participation fee will be charged. If you do not appear during the workshop, no money will be returned.

5. Cancellationt by the organizer
The organizer is entitled to cancel the offered workshop in case of insufficient participants or in case of illness of the organizer, the participant is informed by e-mail as soon as possible and the registration will be canceled (or transferred to another date) free of charge and 100% fees paid will be refunded.

6. Payment
The participant must pay the workshop or lecture fee/cost according to the invoice. Costs for workshops will be different per workshop, depending on content, depending on co-organizer. * In some cases, you are allowed to pay the participation fee in cash at workshop.

7. Liability
The organizer accepts no liability for personal injury or damage to property of participants or any liability arising from events during the workshop or course. The workshop and course usually is working with materials that may stain clothing or belongings. We may also use some tools that could possibly be dangerous. Always use them as instructed by the teacher. The organizer is not liable for soiled or damaged property and will not reimburse any damage. So think of wearing old clothes.

8. Confidentiality
Participants are obliged to maintain confidentiality towards third parties of any private information they receive from other participants in the workshops/meetings and that the participants must understand confidentiality.

9. Other
Parking costs and / or public transport costs, if applicable, shall be borne by the participant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------